USLOVI KORIŠĆENJA PLATFORME

Uslovima korišćenja regulišu se pravila korišćenja internet platforme www.altagold.rs od strane posetilaca i korisnika.


1. Alta Gold ima isključiva autorska prava na internet platformi www.altagold.rs (u daljem tekstu Platforma), i na pojedine segmente koji je čine: tekst, vizuelni identitet, podaci, baze podataka, programski kod i drugi elementi platforme. Zabranjeno je korišćenje navedenih konstitutivnih elemenata platforme i platforme u celosti bez izričite dozvole vlasnika platforme, izdate isključivo u pisanoj formi.


2. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili cele Platforme bez odobrenja, smatraće se povredom autorskih prava koja se nalaze isključivo u vlasništvu Alta Gold i podložno je pokretanju postupka pred nadležnim državnim organima.


Vizuelni i tekstualni integritet platforme zaštićen je kao intelektualna svojina u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.

USLOVI PRIVATNOSTI

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa implementacijom pozitivnih zakonskih standarda u oblasti zaštite podataka o ličnosti Alta Gold u daljem tekstu (Rukovalac) vrši obradu podataka o ličnosti koji su neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa sa strankom.


Svrha obrade i pravni osnov

Rukovalac podatke obrađuje na osnovu Zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose. Rukovalac podatke obradjuje u cilju:


  1. Izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između Rukovalaca i Lica na koje se podaci odnose.
  2. Izvršavanja pravnih obaveza Rukovaoca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i drugih Zakona kojima se uređuje promet investicionog zlata.

Imajući navedeno u vidu, dostavljanje podataka o ličnosti od strane Lica je neophodno u cilju stupanja u poslovni odnos ili izvršavanja prava i obaveza koja proističu iz poslovnog odnosa Rukavaoca i Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca.


U slučaju nedostavljanja neophodnih podataka, Rukovalac nije u mogućnosti da stupi u poslovni odnos sa strankom.


Primaoci podataka o ličnosti

Rukovalac ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, kao i podatke o poslovnim transakcijama sa licem, dostavi nadležnim državnim organima na njihov zahtev.


Svi prikupljeni podaci o Licu sa kojim se uspostavlja poslovni odnos, predstavljaju za Rukovaoca poslovnu tajnu i kao takvi ne mogu se učiniti dostupnim trećim licima. Obaveza čuvanja poslovne tajne za Rukovaoca je trajna.


Kategorije podataka koje rukovalac obrađuje:


  1. Osnovni podaci
  2. Podaci o upoznavanju stranke.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Rukovalac će podatke o licnosti koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos Rukovaoca sa Licem na koje se podaci odnose.


Prikupljeni podaci čuvaju se onaj vremenski period koji propisuju zakonski okviri (Zakon o pdv u i Zakon o računovodstvu).


Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U cilju implementacije standarda zaštite podataka o ličnosti propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Rukovalac je imenovao Lice za Zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:


zastitapodataka@altagold.rs

Ugrinovačka 212, 11000 Beograd.

office@altagold.rs